قوانین چت روم

فحاشی و حرف های سیاسی و جنسی و تبلیغات ممنوع می باشد .